احوازایرانمطالعات

منابع اقتصادی احواز ( بخش اول :مطالعه نفت وگاز)

منابع نفت و گاز

علم اقتصاد با ترکیب سه مولفه ی انسان، منابع طبیعی و اقتصاد به دنبال سیاستی است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص، تمام منابع طبیعی را از دید انسان-محور و طبیعت-محور بكار گرفته و با تعریف فرآیندی علمی از نحوه ی کاربرد منابع طبیعی، به یک مکانیزم دقیق در زمینه شناخت، توزیع و استفاده دقیق منابع مذکور بر آید تا از یک سو به استفاده بهینه این منابع منتهی شده و از سویی دیگر به حفظ و پاسداشت طبیعت منجر گردد.

نگارنده در این نوشته می کوشد تا تصویری دقیق از منابع نفت و گاز که به صورت عمده در جغرافیای احواز قرار دارد، ارائه دهد و با تبیین ظرفیت هر منبع به یک برآوردی کلی از این منابع دست یابد تا بتواند مبنا و اساس مطالعات و تحقیقات بعدی قرار گیرد.

دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز در احواز این فرضیه را تایید می کند که در صورتی که این منابع برای احواز مصرف می گردید و با دیدی طبیعت محور صورت می گرفت، نه تنها مردم این اقلیم می توانستند از این ثروتها بهره مند گردند، بلکه محیط  زیست نیز در ایمن می بود. سرقت منابع نفتی با دید و روندی استعماری که تنها به فکر استفاده ی حداکثری از منابع بدون در نظر گرفتن عامل انسان و طبیعت می باشد، منجر به ورشکسگتی طبیعی و به یغمان رفتن ثروت ملت احواز گردیده است.

مشکل اصلی در این تحقیق، اولا نبود منابع مستقل برای تحقیق عمیق تر و ثانیا آلودن بودن اکثر منابع ایرانی به سیاست ایدئولوژیک استعماری در احواز است  که باعث می شود به همه منابع چه از لحاظ کمی و چه از لحاط کیفی شک نمود اما اندک حقایقی که از لابلای این منابع کسب می شود می تواند نمایی کلی از حقایق مدون و تحریف شده را ترسیم کند.

توصیه محقق برای تحقیق عمیق تر در این زمینه اتکاء به تحقیقات میدانی بوده که می تواند در آینده به عنوان یکی از عوامل اصلی تحقیقات بهتر و دقیق تر به کار گرفته شود.

مقدمه

احواز از دیرباز و از زمان عیلامیان با دارا بودن همه فاکتورهای یک سرزمین غنی، همواره مطمع نظر حکومتهای مختلف در طول تاریخ بوده است. و از آن زمان تاکنون بارها و در دوره های مختلف تحت اشغال حکومت های مختلف قرار گرفته است. با اکتشاف نفت که منجر به سقوط محمره و چیرگی بلاد فارس با نام مستعار ایران بر کل منابع الاحواز گردید، دوره نوینی از استعمار در احواز آغاز گردید که منابع نفت و گاز به عنوان موتور محرکه این استعمار نقش مهمی در تقویت و تثبیت آن داشتند.

منابع نفتی احواز به عنوان مهمترین منبع طبیعی، نقشی اساسی در منابع درآمدی استعمار ایرانی بشمار می آید. در شرح اهمیت نفت و گاز احواز در اداره و پیشبرد حکومت ایران همین بس که نوسانهای قیمت نفت میتواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصاد ایران گردد. تحقیقات نشان میدهند که اگر شوکی به قیمت نفت وارد شود تمام متغیرهای موجود در مدل از جمله تولیدات بخش صنعت، شاخص قیمت مصرف کننده، واردات ونرخ ارز نسبت به شوک وارده واکنش نشان می دهند. ( صمدی، 2008)

به دلیل متکی بودن بودجه دولتی ایران به درآمدهای نفتی احواز، تغییرات در قیمت نفت تاثیر قابـل ملاحظه ای بر اقتصاد ایران دارد. در ایران 80 تا 90 درصد درآمدهای صادراتی و 40 تـا 50 درصـد بودجه سالانه دولت را درآمدهای نفتی احواز تشکیل می دهند. همچنین منبع اصلی کمک هـای مـالی و یارانـه هـا، درآمدهای نفتـی احواز اسـت . پـس درآمـد حاصـل از صـدور نفـت خـام بـه طـور غیرمـستقیم بـر دیگـر فعالیتهای اقتصادی نیزتاثیرگذار است. (همان)

رضایی و مولایی (1384) به ارزیابی نوسانهای قیمت نفـت بـرنـرخ ارز در ایـران طـی دوره زمانی (1374-1350) پرداختند. آنها با استفاده از الگوی “خود برگـشت بـا وقفـه هـای تـوزیع” نشان میدهند که در بلندمدت به ازای 10 درصد افـزایش در قیمـت واقعـی نفـت، نـرخ واقعی ارز 5/6 درصد افزایش می یابد.

وضعیت اقتصادی ایران قبل از سقوط محمرة

با مطالعه منابع فارسی می توان به اختلاف بین ثروت و سطح زندگی مردم احواز و سرزمین فارس پی برد. موارد زیر تنها نمونه ای از مواردی هستند که می توانند تصویر دقیقی از نقاط مختلف بلاد فارس قبل از فتح محمره را نمایان سازند.

برای آگاه سازی خواننده و شرح اهمیت نفت احواز بعد از اشغال در برنامه های اقتصادی ایران می توان بیان کرد که در سالهای منتهی به سقوط محمرة به دفعات خطه هـاي مختلـف بلاد فارس دچار آفات و بلاياي طبيعي شد. بروز قحطي در لرستان و تأمين غله از عـراق عجـم (سـاكما: 7691/240 :1-13) قحطـي در قـزوين (سـاكما: 219/293 ) كمبـود نـان و نظـارت بـر خبازيها در تهـران بـه سـال ( 1329 ق/ 1911 م) (سـاكما: 240/7853 ) بـروز قحطـی و خشكسالی در اسـترآباد و ملایر از اين جمله اند (سـاكما: 18628/240 / در سال 1330 ق/ 1912 م). همچنين، در اصـفهان بـه علت قحطی و كميابی نان، عده ای از زنان دست بـه تظـاهرات زده و بـه عمـارت بلديـه حمله كرده، پس از غارت اموال، رئيس بلديه را به قتل رسانده و جسد او را در ميدان شاه آويزان كردند (عاقلي، 1369 :1/55) دو سال بعد يعنی سـالهـای 1330 و 1331 ق/ 1913 و 1914 م، اصـفهان مجـدداً بـا خشكسالی، قحطی و آفتزدگی محصولات كشاورزی مواجه شد (ساكما: 3079/240 :ص 1-23 )

از سویی دیگر، منابع تاریخی از وفور نعمت در احواز سخن بمیان می آورند به طوریکه آرنولد ویلسون فرمانده گارد حفاظتی کنسولگری بریطانیا در احواز به مساله عدم رغبت مردم احواز به کار در شرکت نفت به علت وفور دیگر نعمتها اشاره نموده و دست و دلبازی طبيعت را در بی انگيزه بودن افـراد بـرای پـذيرفتن كـار در كمپانی نفت دخيل ميداند :” همه جا به قدری وفور نعمت است كه تأمين معاش مستلزم زحمت و مشقت نمی باشـد و از همين نقطه نظر است كه شركت نفت بايد با التمـاس و تمنـی و پرداخـت دسـتمزدهای گزاف كارگر و عمله استخدام نمايد. ( ويلسن 1363 :176)

در اینچنین شرایطی رضاشاه به محمره لشکر کشید تا نقطه ای باشد بر تاریخ سیاهی از چپاول و غارت منابع و ثروت این مرز و بوم، تا جایی که دیگر نه آبی برای نوشیدن مانده است و نه هوایی برای استنشاق.


شمایی کلی از منابع نفت و گاز احواز

در این نوشتار سعی شده است تا سرزمین نفتی احواز را بر أساس “منابع نفت و گاز شمال احواز” و “منابع نفت و گاز جنوب احواز” تقسیم و مورد مطالعه قرار دهد تا تصویری دقیق در ذهن مخاطب ترسیم گردد و به عنوان دایرة المعارف منابع نفت و گاز مورد استفاده محققان بعدی قرار گیرد. همچنین سعی شده است تا برای اولین بار نام چاه های نفتی نه بر أساس نام های جعلی فارسی بلکه با بر أساس مناطق عربی که چاه های نفتی در آنها واقع شده اند، بکار گرفته شود.

تاریحچه نفت وگاز احواز

نفت برای اولین بار درسال 1908 با حفر چاه نفتی مسجدسلیمان کشف گردید، سپس بعد از آن میدان های نفتی جدیدی در منطقه جحر السبع (هفت كل -1927)، سيد جري (اغاجري – 1936)، احواز  (1958)، بينك (1949)، بي بي حكيمة (1961)، مارون (1963)، مسجد سليمان (1964)   کشف و به بهره برداری رسید.

و براساس کشف میدان های نفتی مذکور، پالایشگاه عبادان به عنوان قدیمی ترین پالایشگاه خاورمیانه تاسیس گردید و در طی حکومت امیر خزعل در سال 1913 با ظرفیت تولید 2400 بشکه در روز آغاز به کار نمود. پالایشگاه عبادان تا سال 1980 که تولید آن در اثر جنگ ایران و عراق متوقف گردید به عنوان بزرگترین پالایشگاه نفتی جهان شناخته می شد. بعد از جنگ در سال 1993 با تولید کم مجددا آغاز به کار کرد و در سال 1997 به ظرفیت کامل تولید 420 هزار بشکه در روز بازگشت.

بعد از سقوط محمره وحکومت امیر خزعل  و پایان دادن به حاکمیت عربی در ساحل شرقی خلیج عربی، ایران به طور کامل بر میدان های نفت و گاز احواز چیره گشت و شرکت ملی نفت ایران را در سال 1951 به عنوان مرکز سازماندهی این میادین نفتی تاسیس نمود.

علیرغم اینکه 85% از نفت و 100% از گاز موجود در جغرافیای ایران در منطقه احواز واقع شده است« لکن در سال 1968 و 1975 شرکت ملی نفت ایران دو پالایشگاه نفت در نزدیکی تهران تاسیس نمود تا نفت احواز از طریق لوله های نفتی به این پالایشگاه ها منتقل و به مصرف برسد. همچنین با اتکاء به میدان های نفتی احواز، پالایشگاه شیراز نیز در سال 1973 با ظرفیت تولید 40 هزار بشکه در روز تاسیس گردید تا مشتقات نفتی را برای مناطق جنوب و شرق ایران تامین نماید.

مرکز مطالعات دورانتاش

امروزه ایران 9 پالایشگاه نفتی در سرتاسر جغرافیای کنونی خود دارد و با ظرفیت تولید بیش از 5 میلیون بشکه نفت در روز بر بستر نفت احواز مستقر شده است. پالایشگاه نفت عبادان در احواز به عنوان بزرگترین پالایشگاه با ظرفیت تولید 420 هزار بشکه در روز یعنی حدود یک سوم تولید کل پالایشگاه های ایران در رتبه اول قرار گرفته است. ایران قصد دارد تا نسبت به توسعه ظرفیت تولیدی پالایشگاه عبادان به 50 هزار بشکه اضافی اقدام کند و همچنین در حال تاسیس پالایشگاه جدید نفتی با ظرفیت 120 هزار بشکه در روز در جزیره خارک است .

ضمن اینکه صادرا ت نفتی ایران از طریق سه نقطه دریایی در بندرعبادان، بندر معشور و جزیره خارک که هر سه در خاک احواز واقع اند صورت می یابد.

بعد از انقلاب 1979 در ایران، تمام فعالیتهای نفتی در احواز به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان شاخه ای از شرکت ملی نفت ایران تحویل داده شد و در سال 2004 م شرکت جدید نفت و گاز اروندان احداث گردید و حق اکتشاف و بهره برداری تمام میدان های نفتی کشف شده بعد از سال 2004 م به این شرکت اعطا گردید.

در نقشه زیر مناطق نفتی با رنگ سبز و گازی با رنگ قرمز مبین حجم گسترده ی نفت و گاز در اقلیم احواز می باشد:

برگرفته از : pipeline-journal

همانطور که ذکر شد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب حق انحصاری اکتشاف و بهره برداری از مناطق نفتی احواز را بر عهده دارد که این شرکت با چارت سازمانی زیر مناطق نفتی احواز را به شکل زیر تقسیم بندی کرده است:

شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با مرکزیت احواز

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با مرکزیت احواز

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با مرکزیت سیدجری

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با مرکزیت گچساران

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با مرکزیت مسجدسلیمان

با توجه به انباشت اطلاعات، در این مقاله سعی شده است ، بحث تنها بر شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با مرکزیت احواز تمرکز گردیده و دیگر شرکت ها ی نفتی و گازی را در طی مقالاتی دیگر مورد بررسی وسنجش و در معرض خوانندگان قرار می گیرد.

الف: شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

شرکت نفت و گاز کارون شامل هفت واحد تولیدی، پنح واحد آب شیرین کن، ده نیروگاه افزایش فشار گاز، سه نیروگاه برق، و دو نیروگاه پالایش نفت بوده وهمچین دارای 5600 کیلو متر خطوط لوله نفت و گاز است.

نیروی انسانی:

آمار نیروی انسانی شاغل در شرکت نفت و گاز کارون به شرح ذیل می باشد:

نیروی انسانیتعداد (نفر)
رتبه مدیریتی556/1
کارگر938/3
تعداد کل494/5

برگرفته از: سایت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تولید نفت:

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون به عنوان بزرگترین شرکت استخراج نفت در احواز به شمار می رود، و روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت تولید نموده و حوزه عملیاتی آن به بیش از 600 چاه نفتی می رسد. حدود نصف این تولید از طریق جزیره خارک (جزیره خارک دارای انبارهای عظیم نفتی است که می تواند در مواقع اضطراری تا چند هفته صادرات نفت ایران را تامین کند)  صادر و نصف دیگر جهت مصارف داخلی به دو پالایشگاه عبادان و تهران ارسال می گردد.

اطلاعات کوتاهی درباره اهمیت جزیره خارک در آب های احواز :

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، شرکت پایانه‌های نفتی خارک یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت به حساب می‌آید که وظیفه دریافت ذخیره سازی، اندازه گیری، ارائه خدمات آزمایشگاهی، عملیات صادرات و واردات نفت خام، مواد نفتی و میعانات گازی و خدمات دریایی را بر عهده دارد تا در نهایت به تداوم تولید نفت و گاز کشور و تکمیل و ارتقای زنجیره ارزش نفت و گاز کمک کند. شرکت نفتی خارگ مهم‌ترین مرکز صادرات نفت خام ایران به حساب می‌آید.

خارگ به عنوان بزرگ‌ترین مرکز صادرات نفت خام  در ایران  مناسب‌ترین مکان برای صدور و بارگیری نفت تشخیص داده شده و بیش از چهل مخرن ذخیره نفت خام با گنجایش اسمی ۲۲ میلیون بشکه نفت خام و دو اسکله بزرگ صادراتی اسکله T و آذرپاد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بنا بر آمار منتشره در سال ۹۶ طبق برنامه وزارت نفت ۱۰۰۰ نفتکش در خارگ پهلودهی و جداسازی شده است.

( خبرگزاری میزان .   کد خبر : 422301 . تاریخ انتشار:  26 2018 May)

دیگر اینکه« جزیره خارگ؛ بزرگترین مرکز ذخیره سازی و صادرات نفت خام کشور است. و از ویژگی های این جزیره که آن را محلی ممتاز برای ذخیره سازی و صادرات نفت خام تبدیل کرده، وجود ارتفاعات مناسب برای احداث مخازن نفت خام و همچنین نزدیکی به مناطق نفت خیز  استان خوزستان (شمال احواز) است.

از دیگر مزایای طبیعی ویژه منطقه خارگ  سواحل عمیق ان است و این ویژگی، ایجاد پهلوگاه های مناسب، برای بارگیری نفت کش ها را امکان پذیر کرده است. نفت خام تولیدی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از طریق 5 خط لوله زیردریایی به جزیره خارگ ارسال می شود و این نفت خام در دو نوع سنگین و سبک به صورت مجزا دریافت و ذخیره می شود.

(شرکت نفت ملی ایران .  شماره خبر:1/7220)

همچنین تولید روزانه گاز این شرکت به حدود 700 میلیون متر می رسد و به شرکت ملی نفت ایران جهت اهداف صنعتی و مصرف خانگی منتقل می شود. علاوه بر آن، شرکت مذکور حدود 60 هزار بشکه گاز مایع تولید می کند.

برگرفته از سایت http://oildoc.ir

میدان های نفتی زیر نظر شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون:

 1. میدان نفتی احواز

میدان نفتی احواز به عنوان اولین میدان نفتی احواز به شمار می رود. این مخزن در حال حاضر با تعداد 291 حلقه چاه تولیدی، ‌تزریقی و مشاهده‌ای و تولید 610 هزار بشکه در روز یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال بزرگترین مخازن نفتی می‌باشد. نظام ایران در حال احداث طرحی برای افزایش برداشت از میدان احواز است تا ضریب افزایش برداشت را به طرز قابل توجهی افزایش دهد.

امیرعباس حسینی، قائم‌مقام پژوهشگاه صنعت نفت  ایران درباره عملیاتی شدن طرح توسعه میدان نفتی احواز و موضوع ازدیاد برداشت آن در موضوع مخزن احوازبیان نموده است که چون مخزن فوق‌العاده حیاتی و مهمی برای کشور بحساب می اید پس برنامه این است که اجرا و به نتیجه رساندن نهایی آن نباید پیش از ظرف مدت هفت تا ده سال طول بکشد.

در عکس زیر محل دقیق میدان نفتی احواز را مشاهده می کنید که با خطی آبی مشخص شده است. این میدان از شمال شرقی به میدان نفتی مارون، از شمال به میدان ملاثانی (رامین)، از غرب به میدان کرخه و از جنوب غرب به میدان جفیر و از جنوب شرق به میدان منصوری ختم می شود.

برگرفته  از سایت:  http://oildoc.ir

همچنین محل دقیق میدان نفتی احواز را می توانید از نقشه های وزارت نفت ایران در نقشه زیر مشاهده کنید:

برگرفته از سابت : http://oildoc.ir

 1. ميـدان نفتـي ارجان (بنگستان):

اين مخزن داراي حدود 31 ميليارد بشكه نفت بوده و بهره‌برداري از آن از سال 1350 آغاز گرديده است. با توجه به نقش اين مخزن در مجموعه مخازن شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ایران، پس از پايان جنگ ایران و عراق حجم بسيار بالايی از فعاليت های حفاری چاهها بر روی اين مخزن متمركز شد و از سال 58 تا كنون با حفاری 100 حلقه چاه جديد مجموع چاه‌های تكميلی در اين ميدان به 208 حلقه و كل توليد آن حدود 196 هزار بشكه در روز رسیده است. نفت اين مخزن (API=25/5 ) بدليل دارا بودن حدود 3 درصد حجمي گاز S 2H نيازمند تأسيسات مقاوم در برابر هيدروژن سولفوره است.

 1. ميدان نفتي حمیدیه (آبتيمور)

میدان نفتی آبتیمور در فاصله ۲۵ کیلومتری از غرب احواز، میان میدان نفتی منصوری و میدان نفتی خفاجیة قرار گرفته و بوسيله رودخانه كارون به دو قسمت تقسيم شده است. اين مخزن با حفر اولين چاه در سال 1346 شناسايي ولي بهره‌برداري از آن پس از اتمام جنگ و در سال 1370 آغاز گرديد. نفت موجود در اين مخزن حدود 1/3 ميليارد بشكه نفت سنگين با حدود 3 درصد حجمي گاز هيدروژن سولفوره برآورد گرديده است. در حال حاضر از این مخزن روزانه 60 هزار بشكه  نفت استحصال می‌شود.

 1. ميـدان نفتـي منصـوري یک (آسماري):

مخزن آسماری میدان نفتی منصوری در 45 کیلومتری جنوب شرقی احواز و در امتداد میادین حمیدیه (آبتیمور) و خفاجیة واقع شده و در سال 1342با حفاری چاه شماره 1 منصوری کشف گردید. تاکنون 22 حلقه چاه روی این مخزن حفر گردیده است.  اولین چاه این مخزن در سال 1342 حفاری و تولید از آن از سال 1353 با دبی 5/13 هزار بشکه در روز و به سمت واحد بهره‌برداری شماره 1 احواز آغاز گردیده است که پس از احداث واحد بهره‌برداری منصوری در سال 1358 فرآورش نفت از طریق واحد مذکور صورت می‌گیرد.  در حال حاضر تولید روزانه نفت از این مخزن حدود 120 هزار بشکه در روز می‌باشد.

 1. میدان نفتی منصوری دو (بنگستان):

اولین چاه این میدان در سال 1342 حفاری گردید که متعاقباً به تولیدی آسماری تبدیل گردید.  تولید از مخزن بنگستان منصوری از سال 1353 با حفاری چاه شماره 2 و ارسال نفت آن به واحد بهره‌برداری شماره 1 احواز آغاز گردید که پس از احداث واحد بهره‌برداری منصوری در سال 1358 فرآورش نفت از طریق واحد مذکور صورت می‌گیرد.  سازند ایلام شامل12حلقه چاه تولیدی با دبی 15 هـزار بشکه در روز و سروک 66 حلقه چاه با دبی 51 هـزار بشکه در روز اعلام شده است.  سازند ایلام از سه لایه تشکیل گردیده وتولید آن متعلق به لایه 3 آن است.  سازند سروک دارای دو لایه تولیدی 4 و 6 بوده و لایه 5 در تولید مشارکتی ندارد.

 1. میدان نفتی ملاثانی (رامین)

ميدان نفتي ملاثانی (رامين) با ابعاد 40 كيلومتر طول و 4 كيلومتر عرض در 30 كيلومتري شمال شهر احواز و در شمال  غربی مخزن مارون واقع شده است و دارای نفت نسبتا سبك است. وجود نفت در اين مخزن ابتدا در سال 1354 با حفر چاه شماره يك ملاثانی (رامين) كشف و سپس به وسيله حفاري چاه شماره 2  مورد تاييد قرار گرفت. در اين ميدان 9 حلقه چاه حفر شده است كه چاههاي 3،4،7و8 در بخش غربي مخزن و چاههای 2،5،6 و 9 در بخش شرقی (بخش توليدی) واقع شده است. در حال حاضر توليد از چاه‌ شماره 2 صورت مي گيرد. نفت توليدی از اين يك چاه 3/1 هزار بشكه در روز است كه به وسيله يك خط لوله 6 اينچ به طول 5/17 كيلومتر تا چاه كوپال 3 و از آنجا از طريق يك خط لوله 8 اينچ به طول 17 كيلومتر به مرحله دوم بهره بهرداری كوپال منتقل می‌شود.

منبع داده ها:  سایت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

*بالابودن حجم گاز سمی سولفید هیدروژن در چاه های نفتی، و پخش آن در منطقه خسارت های جبران ناپذیری را به مردم و منطقه در طول زمان وارد می کند.

مرکز مطالعات دورانتاش

نتیجه گیری

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با تولید بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز نقش مهمی در سیاست اقتصادی ایران ایقا نموده و جایگاه و اهمیت اقلیم احواز در معادلات بین الملل را نشان می دهد. ضمن اینکه این ثروت های احواز توسط رژیم ایران برای تامین منافع گروهک های تروریستی، منطقه ای و جهانی مورد استفاده قرار گرفته است.

ایران، قسمت اعظم درآمدهای نفتی را به جای هزینه جهت مصارف داخلی از جمله توجه رفاه و آسایش مردم بومی احواز، صرف پشتیبانی از گروههای تروریستی و پیشبرد اهداف منطقه ای خود بکار گرفته است. همچنین مشاهده میشود که در سایه این درآمدهای کلان نفتی، بسیاری از شهرها و روستاهای احواز از لوله کشی گاز محروم بوده، و از وجود یک سیستم اب شرب سالم و یا حتی ترمیم شبکه آب شرب قدیمی امتناع بعمل آمده است،  بطوری که قسمت اعظم مناطق احواز از کمبود شدید آب شرب رنج می برند. دیگر اینکه این امکان وجود دارد که بجای سیطره رژیم ایران بر ثروت های احواز وتامین منابع مالی تروریست ها می توان از این سرزمین کشوری امن و مطابق مدل کشور امارات عربی متحده ساخت تا بتواند محل اشتغال زایی برای میلیون ها مهاجر جستجوی کار از کشورهای اسیایی باشد. این امر در صورت تحقق، در آینده ای نزدیک می تواند حجم بالای مهاجرت به اروپا را کاهش دهد در غیر این صورت تنها مسیر احتمالی این مهاجران اروپای غربی باقی خواهد ماند.

منابع و مصادر:

 1. نفت نیوز، پایگاه خبری تحلیلی نفت ایران و جهان http://www.naftnews.net/view/11600
 2. خبرگزاری فارس، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900720000494
 3. رادیوفرداhttp://www.radiofarda.com/content/f12_iran_gas_production_paradoxes/24811657.html
 4. شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوبhttp://www.nisoc.ir/
 5. شركت ملي نفت إيران، شركت مهندسي وتوسعه نفت (متن)
 6. گزارش رویدادهای شرکت نفت در سال 1388
 7. ساكما: كوتاه واژة سازمان اسناد و كتابخانة ملي
 8. عاقلي، باقر (1369) (روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي، ج1 ،تهران )
 9. تحلیل تأثیر شوکهای قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران، صمدی سعید، 2008، تهران
 10. رضایی،حسین ومحمدعلی مولایی (2005)، “ارزیابی نوسانات قیمت نفت بر نرخ ارز”، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی
 11. ويلسن، آرنولد، 1363، سفرنامة ويلسن يا تاريخ سياسي واقتصـادي جنـوبغربـي ايـران ة، ترجمـ حسـين سعادت نوري، تهران: وحيد.
 12. http://www.mizanonline.com/fa/news/422301/پایانه-نفتی-خارگ-بزرگ%E2%80%8Cترین-مرکز-صادرات-نفت-خام-کشور-پهلوگیری-بیش-از-هزار-نفتکش-در-سال-گذشته
 13.  خبرگزاری میزان . کد خبر : 422301 . تاریخ انتشار:  262018 May )  http://www.mizanonline.com/fa/news/422301/پایانه-نفتی-خارگ-بزرگ%E2%80%8Cترین-مرکز-صادرات-نفت-خام-کشور-پهلوگیری-بیش-از-هزار-نفتکش-در-سال-گذشته

      14.(شرکت نفت ملی ایران .  شماره خبر:1/7220)

http://nioc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=4b8a83d3-8276-4618-b38a-a290c3adc406&LayoutID=20a876d6-9507-46b8-b7e3-22d2b08e5711&CategoryID=40295507-1e70-49ec-af82-e5eeba6870bc

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا